Alternativa investeringsfonder AIF

Alternativa investeringsfonder AIF

18 februari, 2014 admin 0

Tillståndsplikt från 22 juli 2014

Att förvalta alternativa investeringsfonder AIF är enligt ny lag en tillståndspliktig verksamhet, med vissa undantag. Finansinspektionen prövar och beviljar tillståndsansökningar. Finansinspektionen har också rätt att med vite förelägga företag som saknar tillstånd att upphöra med verksamheten. Ansökan för en pågående verksamhet ska vara inlämnad före den 22 juli 2014 för att verksamheten ska få fortsätta. Ännu ej påbörjad verksamhet får inte starta innan Finansinspektionen beviljat tillstånd.

Definitionen på alternativa investeringsfonder AIF

  • ”Ett företag som har bildats för kollektiva investeringar och som tar emot kapital från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare.”
  • Det spelar ingen roll vilken bolagsrättslig form företaget har
  • En fond enligt UCITS-reglerna är inte en AIF-förvaltare.

Exempel på alternativa investeringsfonder AIF

Alternativa investeringsfonder utgör ett bred grupp placeringserbjudanden. Till exempel: Fastighetsfonder, kollektiva placeringar i reala tillgångar som skog, kollektiva placeringar i konst, kollektiva placeringar i kraft och råvaror, kollektiva placeringar i immateriella rättigheter och investeringsföretag. Även så kallade specialfonder definieras enligt den nya lagen som alternativa investeringsfonder AIF. Specialfonder har dock redan tidigare omfattats av tillståndsplikt varför de nya reglerna för dessa fonder är en fråga om att transferera det gamla tillståndet att förvalta specialfonder till ett tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder AIF. Vilka alternativa investeringsfonder AIF som omfattas av tillståndsplikt är beroende på hur och till vilka fonden distribueras.

Alternativa investeringsfonder AIF som omfattas av tillståndsplikt

Förvaltare till AIF måste ha tillstånd om de riktar erbjudanden till icke-professionella investerare eller om de vänder sig till professionella/semi-professionella investerare och förvaltar tillgångar värda över 500 MEURO (eller 100 MEURO om placeringar görs i hävstångsinstrument). Understiger det senare exemplet tröskelvärdena räcker det med att verksamheten registreras hos Finansinspektionen.

 

Ovanstående beskrivning är inte fullständig. Bedriver du en verksamhet som eventuellt träffas av de nya reglerna kan Se Compliance bistå med en utredning och tillståndsansökan.

Mer information finns på Finansinspektionens hemsida här

 alternativa-investeringsfonder-aif