Compliance

Vi hjälper finansiella företag att effektivt hantera compliancefunktionen och regelefterlevnad relaterat till olika delar av verksamheten. Vår fördel är att vi har lång erfarenhet av att utveckla, marknadsföra och distribuera finansiella produkter och tjänster. Det här betyder att vi har goda förutsättningar att erbjuda compliancelösningar som ett direkt affärsstöd och kvalitetssäkringssystem för er verksamhet. Vi brinner för att utnyttja företags ändå lagbundna resurser till något annat än enbart en administrativ kontrollfunktion eller ett nödvändigt ont som en del uppfattar compliance.

I de fall vi deltar i ett tidigt skede i utvecklings- och affärsprocesser kan vi kvalitetssäkra dessa tidigt utifrån ett regelperspektiv. Därmed elimineras felaktiga och kostsamma beslut som inte är regulatoriskt förankrade, samtidigt med uppenbara tidsbesparingar. Då vi även hjälper till vid marknadsaktiviteter och distribution säkrar vi affärsprocessen från ax till limpa, vilket stärker konkurrenskraften.

Som alternativ till avgränsade uppdrag har företag möjlighet att outsourca compliancefunktionen till oss. Det innebär att ni får en kompetent och effektiv resurs anpassad till era behov och önskemål. Läs mer under avsnittet outsourcing.

 

Compliance – second line of defence

Om ett företags interna styrning och kontroll brukar kallas ”first line of defence” så tillhör compliancefunktionen ”second line of defence”. Anledningen är att funktionen som ska präglas av ett oberoende till övrig verksamhet förväntas kunna fånga upp fel som uppstår trots vidtagna åtgärder för intern styrning och kontroll. Funktionen ska svara för att det finns relevanta interna riktlinjer, att personal och ledning utbildas i riktlinjerna samt att utföra kontroller för att säkerställa en tillfredsställande regelefterlevnad.

Se Compliance hjälper till med att upprätta riktlinjer, utbilda personal och kontrollera olika aktiviteter. Personal bör dessutom ges trygga rutin- och processbeskrivningar kring investeringstjänster som rådgivning, kapitalförvaltning, orderutförande, depå- och backoffice samt hantering av intressekonflikter, incitament och så vidare. Compliancefunktionen rapporterar direkt till VD och styrelse.

 

Finansinspektionens tillsyn

Vid sanktionsärenden har Finansinspektionen gett nedslag på att compliancefunktionen saknat resurser, att funktionsansvarig inte är oberoende i förhållande till den övriga verksamheten eller att företaget helt saknar en compliancefunktion värd namnet. I samband med outsourcing har det förekommit att uppdragstagare inte förstått verksamheten och har dessutom sällan vistats i lokalerna.

 

compliance