Gränsöverskridande verksamhet

Det är relativt lätt att få möjlighet att erbjuda sina finansiella tjänster i andra länder inom EU. Det går att bedriva gränsöverskridande verksamhet med eller utan filial eller genom anknutna ombud. Det sätt man väljer får olika betydelse för vilka åtgärder som behöver vidtas. Planerar ni erbjuda tjänster eller produkter i andra EU-länder bistår vi med anmälan till Finansinspektionen och en analys av hur ni påverkas av respektive lands egna tillsynsmyndighet. Olika länder kan ha olika syn kring praxis för gränsöverskridande verksamhet även om det är EU-gemensamma regler.

 

aktuellt