Risk

Vi kan assistera vid utformning av policys, riktlinjer och rutiner för företagets hantering av till exempel operativa risk, kredit-, marknads- och likviditetsrisk. Vi bistår också i hantering av så kallad pelare II som är företagets egna kvantifieringar av risk baserade på en interna analyser. Målet med våra tjänster är att eliminera osäkerhet och reducera risker så långt det är möjligt utifrån den specifika verksamheten.

 

Styrelsen har ansvar i synnerhet för just företagets riskhantering. Beroende på behov och önskemål går vi särskilt igenom med VD och styrelse vart de mest signifikanta riskerna finns och hur dessa frågor bör hanteras i det enskilda företaget på bästa sätt.

 

Ett möjligt mervärde med funktionen är att det kan utgöra ett bra kvalitetssystem för företagets ledningen i finansiella och ekonomiska frågeställningar. Riskanalyser av nya projekt och strategier ger kvalificerade beslutsunderlag då de utformas med hänsyn till det löpande finansiella och företagsekonomiska arbetet.

 

Uppgifter för en riskfunktion

Riskansvarig ska i huvudsak identifiera, mäta, hantera och rapportera risk. Funktionen bör vara fristående övriga delar av verksamheten och fungerar därmed jämte compliancefunktionen som företagets ”second line of defence”. Funktionen syftar dels till att upprätthålla stabilitet och allmänhetens förtroende för det finansiella systemet. Men funktionen är i hög grad också en investerarskyddsfråga såtillvida att kundernas medel och intressen är beroende av det enskilda företagets bestånd.

 

Periodisk rapportering

Vissa finansiella företag ska varje kvartal lämna olika rapporter till Finansinspektionen. Det kan vara relativt komplext att sätta samman dessa rapporter varför vi kan vara till god hjälp.

 

Sanktionsärenden med koppling till hantering av risk

Sanktioner kring riskhantering är ofta av allvarlig karaktär. Ofta är det brister i företagens kapitaltäckning, det vill säga att bolaget har ett för litet eget kapital i förhållande till det beräknade kapitalbehovet. I andra fall kan det avse otillåtna stora exponeringar. I uppmärksammade fall har finansiella företag kollapsat finansiellt och övertagits av staten. Mindre företag kan förlora sina tillstånd.

 

risk