Intern kapitalutvärdering IKU

Finansiella företag ska minst årligen upprätta en intern kapitalutvärdering IKU. Bakom IKU:n ligger ett löpande arbete varför det är bra att upprätta ett årsschema med olika återkommande punkter, bland annat avstämningar med ekonomiansvarig. Vi bistår med upprättande av dokumentationen kring företagets IKU.

 

Det är styrelsen som äger företagets IKU. Jämför med riskfunktionen som svarar för att löpande identifiera, kvantifiera och hantera risker i verksamheten så redovisas i IKU:n styrelsens hantering av risker utifrån de fastställda risknivåer som även de fastställs av styrelsen.

 

Finansinspektionen förväntar sig att styrelse och ledning driver utvecklingen av processer och metodik och ser till att den integreras i planeringen och i den löpande verksamheten. Det är i styrelsen som besluten bör fattas om risknivåer och hur dessa matchas av kapitalhållningen och hur den interna kontrollen ska upprätthållas.

 
 

IKU-dokumentet

Det finansiella företaget bör i sin kapitalutvärderingsprocess på ett samlat sätt ska kartlägga sina risker, ha en god organisation för styrning och kontroll, bedöma sitt kapitalbehov och hålla kapital i relation till sin riskprofil samt informera övriga intressenter utöver Finansinspektionen.

 

Vi bistår vid den minst årligen aktuella uppdateringen av företagets IKU-dokumentation avseende: Beskrivning av företagets verksamhet och organisation, aktuell och prognostiserad finansiell ställning och kapitalsituation, bedömning av kapitalbehovet, kapitalplanering för olika konjunkturutveckling, eventuella diversifieringseffekter, kvalitetskontroll, kapitalutvärderingen i verksamheten samt styrelsens godkännande av IKU:n.

 
 

Offentliggörande av information – Pelare III

Finansiella företag offentliggör regelbundet information om bland annat riskhantering, kapitaltäckning och likviditet. Offentliggöranden sker dels i årsredovisningen och dels på hemsidan. Vi hjälper företag att från risk- och kapitalutvärderingsprocessen offentliggöra information på det sätt som är bäst för det enskilda företaget utifrån gällande lagar och föreskrifter.

 
 

Undantag från intern kapitalutvärdering IKU

Är du ett fondbolag, försäkringsmäklare eller värdepappersbolag tillika elbolag är din verksamhet undantagen skyldighet att upprätta IKU. Inte heller finansiella företag som enbart är anmälningspliktiga och inte tillståndspliktiga omfattas.

 
 

intern-kapitalutvardering-iku