Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll är ett brett tillsynsområde för Finansinspektionen. Vi vet utifrån erfarenhet vart kritiska områden finns inom olika typer av verksamhet och därmed hur intern styrning och kontroll kan hanteras effektivt. Vidare bistår vi med att skapa den infrastruktur i form av rapporteringsrutiner och kontrollpunkter som lägger grunden till att bolagets interna styrning och kontroll uppfyller gällande regelverk.

 
 

Vad som avses med intern styrning och kontroll

Ett finansiellt företag måste kunna visa att verksamheten är organiserad på så sätt att det förväntas ha förmåga att uppfylla relevanta lagar och föreskrifter. De produkter och tjänster som tillhandahålls ska finnas beskrivna i en verksamhetsplan och kontrolleras genom de skriftliga interna riktlinjer som företaget behöver ta fram. Utöver de finansiella produkter och tjänster som erbjuds tillkommer viktiga områden för finansiella företag, till exempel regelefterlevnad, riskhantering, klagomålshantering, ersättningar och åtgärder mot penningtvätt.

Personalen bör ha god kompetens inom de arbetsuppgifter den utför och de tjänster den erbjuder marknaden. De bör ha tagit del av och utbildats i företagets interna riktlinjer. Anställda bör vidare veta hur företaget är organiserat utifrån relevanta regelverk.

 

VD och ledning bör kunna visa att det finns någon form av compliancekultur på företaget. Det här innebär att det bör finnas en ändamålsenlig och effektiv organisation av verksamheten, en effektiv drift och förvaltning av informationssystem, en god förmåga att identifiera, mäta, övervaka och hantera risker och en god förmåga att efterleva relevanta regelverk.

 

Styrelsen som har det yttersta ansvaret för verksamheten bör kunna påvisa att man följer upp verksamheten regelbundet. Styrelsen bör fastställa strategier och mål för verksamheten. Vidare bär styrelsen ha en adekvat skriftlig arbetsordning samt fastställa en VD-instruktion.

 
 

Sanktioner för brister i intern styrning och kontroll

Vid sanktioner från Finansinspektionen mot finansiella företag är det vanligt att det riktas kritik mot brister i företagets interna styrning och kontroll. Det kan vara att VD och styrelsen inte tagit in rapporter om risker och riskhantering. Andra exempel är att företag haft systematiska brister i hantering av investerarskyddsfrågor och dokumentation.

 
 

intern-styrning-och-kontroll